Skip to content
13.06.2014

Bruk av interimledere – kostnad eller investering?

Hva betyr det å få inn en interimleder i bedriften? Er det en høy kostnad som overgår fast ansettelse. Eller en investering som gir verdi for pengene? Dette er legitime spørsmål som mange stiller seg. Vi har kikket litt på tallene, og svaret vil kanskje overraske deg.

Situasjonen for bedriftene som leier inn interimledere kan være svært forskjellige. Likevel kan vi gruppere dem i tre kategorier: Snuoperasjoner, gap management og prosjektledelse. Vi vil ta for oss de to første her.

Snuoperasjoner

Her er bedriften i en alvorlig situasjon hvor utviklingen må snus. Da er det helt avgjørende å få inn riktig person som kan gjøre denne jobben. En interimleder som har gjort dette før reduserer risikoen for at snuoperasjonen blir feilslått og er derfor en beskjeden investering sammenlignet med viktigheten av å få snudd bedriften eller avdelingen. 

Et problem vi i InterimLeder ofte er vitne til er at styret venter for lenge før de innser alvoret og tar tak i det. Fordelen med en interimleder er at han eller hun kan være på plass innen få dager, at de kommer utenfra uten bindinger til selskapet og at de ikke har noen behov for å manøvrere med tanke på fremtidig karriere i selskapet. Fokus er å løse oppdraget: Nemlig å få selskapet på rett spor for så å levere stafettpinnen videre til en ny permanent ledelse.

Gap Management

Noen ganger har bedrifter og organisasjoner behov for ekstra kompetanse eller ekstra kapasitet i en periode. Typiske situasjoner er når man venter på å få på plass en fast ansatt leder, langtidssykemeldinger eller man har behov for ekstra kapasitet i forbindelse med oppkjøp, fusjoner eller lignende.

I slike tilfeller vil man ofte sammenligne interimlederens honorar med lønnen til en fast ansatt i samme stilling. Men, det blir som å sammenligne epler og bananer. For det første er en interimleder alltid positivt overkvalifisert for jobben, og vil med sin relevante bakgrunn kunne tilføre selskapet ny og verdifull kompetanse og viten. For det andre «glemmer» man ofte hva en ansatt virkelig koster når man tar med alle avgifter og sosiale kostnader, etterlønn osv. Ikke minst når man ser på effektiv arbeidstid når alt fravær er trukket fra.

La oss illustrere:

Tar vi utgangspunkt i en lønn til en fast ansatt på en million kroner og legger på sosiale kostander, OTP, bil, osv., vil den reelle utgiften ofte være minst 1,5 millioner kroner. Ser man deretter på antall effektive dager/timer en ansatt jobber så er det fratrukket feriedager, fridager, osv. på til sammen ca. 1 600 timer. Det vil si en timepris i underkant av 1000 kroner – og da sitter selskapet med fullt arbeidsgiveransvar, noe som ofte medfører store kostnader ved en eventuell avvikling av arbeidsforholdet. 

Ved leie inn en interimleder vil man ikke ha den typen kostnader i det hele tatt. Interimlederen får betalt for de dagene/timene han jobber. Punktum. Kostnads- og effektivitetsmessig vil en interimleder i slike tilfeller være svært konkurransedyktig for bedriften, rent kostnadsmessig.

Oppsummering

En interimleder vil alltid være svært konkurransedyktig når man ser på hva man får igjen for det man betaler, sett ut i fra et ROI-perspektiv. I tillegg er det et viktig poeng at interimlederen kommer fra operativ side. Han eller hun er en gjennomfører som skal gjøre en operativ jobb og ikke innta en konsulentrolle som kun analyserer og legger frem rapporter.