<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Interimlederen som «livredder»

Av Erling Opdal 4. desember 2018

Finne meg på

Interimlederen som livredderEn Interimleder kommer ofte inn i en virksomhet på kort varsel. Årsakene kan være mange, men for en bedrift med økonomiske utfordringer kan en interimleder bli en «livredder» – en person som kan ta pulsen på virksomheten, kartlegge den reelle situasjonen med «nye øyne» og legge om kursen i tide. Basert på mange års erfaring som forretningsadvokat gir jeg her en sjekkliste over hva du som interim CEO eller CFO bør se etter ved oppstarten av et nytt oppdrag.

Nye øyne på virksomheten

De fleste interimledere har lang erfaring fra ulike virksomheter. Enkelte også fra forskjellige bransjer. Interimlederne sitter derfor inne med betydelig erfaring og kompetanse. Et Interimlederoppdrag gir dermed også styret eller overordnet leder en unik mulighet til å få vurdert virksomheten eller avdelingen med helt nye øyne.

De fleste virksomheter – uavhengig av økonomi og internkultur  vil normalt ha fordel av at en «utenforstående» en gang innimellom – etter å ha arbeidet for eller i virksomheten – gir sine refleksjoner om driftsopplegg, organisering, mv.

En proaktiv interimleder kan på denne måten gi oppdragsgiver en betydelig merverdi utover selve gjennomførelsen av oppdraget han eller hun er leid inn for å utføre.  

Gjennom mitt virke som advokat i mer enn 35 år har jeg bistått et stort antall ulike virksomheter. Særlig har mitt arbeid som bostyrer med insolvente virksomheter, diverse restruktureringsprosesser kombinert med ulike komplekse juridiske problemstillinger, gitt meg solid erfaring med bedrifter som sliter økonomisk.

I denne artikkelen deler jeg mange tips og råd med deg til hvordan du som interimleder, i rollen CEO eller CFO, kan bidra med «livreddende tiltak» i ditt neste oppdrag.

Sentrale spørsmål du bør stille deg selv før du påtar deg et oppdrag for en virksomhet:

 • Har virksomheten gitt deg en tydelig «bestilling» på oppdraget?
 • Har du avklart interim-mandatet ditt med styreleder/overordnet leder?
 • Hva er formålet med engasjementet, og hvilke mål skal nås?
 • Hvilke ressurser vil bli gjort tilgjengelig?
 • Er dette et oppdrag hvor du skal holde virksomheten gående («business as usual») inntil ny leder tiltrer, eller forventes det at du skal «snu skuta»?
 • Har du selv sjekket opp informasjon om virksomheten og realismen i det oppgitte målet for ditt engasjement?

Hva med internkulturen?

 • Du bør kartlegge de sentrale personene i virksomheten eiere og styremedlemmer, og få klarhet i om det er styret som styrer eller personer utenfor styret – eiere eller ansatte  som i realiteten leder virksomheten.
 • Du bør forsøke å finne den reelle lederstrukturen i virksomheten, derunder rett «tjenestevei».
 • Du bør avklare om toppleders retorikk baserer seg på «walk the talk».
 • Du bør kartlegge nøkkelpersoner i virksomheten som du må ha et forhold til for å kunne nå avtalte mål for blant annet å vurdere om det er realistisk å nå målet.
 • Du må avklare om du vil få reelle og nødvendige fullmakter til å kunne nå avtalt mål.
 • Du må avklare hva som er bedriftens uttalte Corporate Governance. Er for eksempel etikk sentralt?

Forhold som bør kontrolleres, og som kan avdekke faresignaler:

 • Er likviditeten god? Et likviditetsbudsjett er viktig og viser når det kan være fare på ferde. Sjekk selskapets betjening av gjeld og forholdet til banken. Kontakt gjerne banken for å få bankens oppfatning av samarbeidet.
 • At offentlige oppgaver innleveres og skattetrekk betales i tide. Uregelmessigheter med oppgjør av skattetrekk må anses som «rødt lys» og er et forvarsel om mulig personlig ansvar.
 • Sjekk selskapets regnskaper og at føringen er à jour og få gjerne kommentarer fra regnskapsansvarlig/økonomisjef og/eller revisor om regnskapet. Mange virksomheter lever dessverre på «kunstig oppblåste verdier» som:
  • goodwill-avsetninger som er urealistisk høye/ikke tilstrekkelig avskrevet
  • en urealistisk høy verdi på varelageret, hvor reell varetelling/vurdering av ukurans ikke er foretatt og/eller varelageret er stadig økende
  • en fordringsmasse som er blåst opp med f.eks. fordringer mot selskaper som er tatt under konkursbehandling, og som likevel ikke er tapsført
 • Gjør en simulering av regnskapstallene basert på de tall du oppfatter som korrekte og se om egenkapitalen da blir negativ.
 • Innleveres årsregnskapet i tide og uten anmerkninger fra revisor, og har selskapet mottatt nummererte brev fra revisor?
 • Hva med konsesjoner, bevillinger, leieforhold, mv., og hvor disse er helt avgjørende for virksomhetens eksistens?
 • Hva med kunde- og leverandører og avtaler med disse – f.eks.: Er virksomheten avhengig av en stor leverandør/en stor kunde som selv «sliter» eller som dikterer betingelsene?

Game Changers

I mine mange år som forretningsadvokat, og som partner og styreleder i ulike virksomheter, har jeg gjentatte ganger vært vitne til hvor viktig det er at dagens styrerom og ledelse tar hensyn til uforutsette og signifikante hendelser (såkalte «Game Changers»), og at man viser endringsvilje og tar risiko. God økonomi er selvsagt vesentlig for en virksomhets muligheter til å kunne overleve også i fremtiden. Men min erfaring er at en sterk internkultur også er svært viktig, da denne kan være med på å sprenge grenser og nå uante mål.

En liten oppsummering til slutt

En blogg er ikke arena for en omfattende gjennomgang av alle aktuelle forhold rundt dette temaet, men et format hvor man kan gi en «pekepinn» på viktige forhold. Min kortfattede sjekkliste blir derfor følgende:

 • Gjør et grundig «detektivarbeid» før du takker ja til oppdraget
 • Analyser bedriftens økonomi, bedriftskultur og miljø
 • Hvilket handlingsrom har du egentlig? Er det endringsvilje i selskapet?
 • Hvor realistisk er det å få til endringer? Tidsperspektiv?
 • Søk hjelp i tide. Det er ingen skam å snu …
 • Våg å ta risiko!

 Se videoene fra interimdagen 2019 

Temaer: Interimledelse, Ledelse


Erling Opdal's photo

Av: Erling Opdal

Erling Opdal er partner og styreleder i Advokatfirmaet Ræder, med møterett for Høyesterett. Han har omfattende erfaring med rådgivning innen forretningsjuridiske og strategiske spørsmål og benyttes ofte innen restrukturering av virksomheter. Opdal er en av Norges mest erfarne bostyrere og er anerkjent i Chambers og Legal 500 som en av landets beste advokater innen sitt fagfelt.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg