Visjon, Misjon, Mål og Verdier – byggesteiner for vekst

Av Petter Quinsgaard 14. august 2019

Finne meg på

Visjon, Misjon, Mål og Verdier – byggesteiner for vekstMange virksomheter legger ned mye tid og ressurser på å definere visjon, misjon, mål og verdier. Jo tidligere dette gjøres, jo enklere er det, og jo større verdi vil man få. Dessverre starter altfor mange arbeidet mye senere enn de burde, når virksomheten er «blitt voksen», og man ser behov for å lage mer struktur. Heldigvis er det aldri for sent, og denne artikkelen er ment som en starthjelp til deg som nå skal ta tak i denne viktige oppgaven.   

Start med visjonen

Visjonen skal definere hvorfor man driver selskapet. Da snakker vi ikke om å tjene penger, det er resultatet, men årsaken til at man startet selskapet i første omgang. Mange selskaper har ikke uttrykt eller skrevet ned sin visjon, men underliggende er den allikevel det som holder selskapet i gang.

En visjon er et ideal, et bilde av en ideell verden eller situasjonen man ønsker å oppnå. Visjonen har ikke noe med det produktet man leverer å gjøre, produktene kommer senere, og gjennom dem forsøker man å bygge og fremme visjonen.

Visjonen, eller idealet, er noe vi aldri vil oppnå, men vi vil «dø i forsøket». Det er dette som gir arbeidet vårt mening, og som skaper en hensikt med det vi gjør.

En visjon trenger ikke være unik. Mange selskaper, organisasjoner og mennesker kan ha den samme visjonen. Den kan være generisk på tvers av virksomheter, bransjer og land.

Et eksempel på en visjon kan være:

«Vi ser for oss en verden hvor beslutninger fattes raskere og på et bedre grunnlag

Misjonen følger visjonen

Misjonen er en konkretisering av visjonen, som gjør den mer relevant for vårt selskap. Misjonen omtales også som virksomhetens samfunnsoppdrag. Den er håndfast og kan lettere knyttes til hvordan man arbeider i virksomheten.

En misjon som konkretiserer visjonen i forrige eksempel kan være:

«Vi skal gi beslutningstagere i bedrifter raskere tilgang på korrekte data for å sikre gode og effektive beslutningsprosesser

Et selskap med denne type misjon vil typisk jobbe med programvareutvikling relatert til «Big Data» og «AI» (kunstig intelligens). Misjonen sier med andre ord også noe om hvilken forretningsidé selskapet har, og hva slags type kundeverdi selskapet skal levere.

For at misjonen skal gi verdi til virksomheten, må den brukes aktivt. Misjonen ovenfor sier tydelig hvilket markedssegment det skal fokuseres på: Beslutningstagere i bedrifter. Den definerer også hva slags type produkter og tjenester man skal tilby kundene. Sist, men ikke minst, vil den være til stor hjelp for virksomheten til å bestemme hva man ikke skal gjøre.

I vår verden har de fleste virksomheter et utall av muligheter hva gjelder produktutvikling. Men man kan ikke velge alle, da man ikke har ressurser til det. Det vil også skade bedriften siden man fort mister fokus på selskapets visjon og misjon.

Mål

Virksomhetens mål blir altfor ofte definert i forhold til selskapets budsjetter. Mål for omsetning og resultat er nødvendige, men de målene som settes sammen med visjon, misjon og verdier bør være på et mer overordnet nivå.

Man kan sette seg mål som «å bli børsnotert innen 5 år». Dette sier ikke noe om hvor mye eller lite man skal vokse, men gir klare føringer for hvordan man skal drive virksomheten. Som en konsekvens av målsetningen må man tilpasse og profesjonalisere drift og rapportering for å tilfredsstille børsens krav.

Jeg sitter i styret i ABAX AS, og et annet mål kan være det vi har der: «Fornøyde og engasjerte ansatte». Dette målet sier at de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs, og gir føringer for hvordan man skal drive virksomheten. Når man jobber i retning av visjonen og misjonen, må man gjøre det på en måte som skaper fornøyde og engasjerte ansatte.

Man kan godt ha flere mål, gjerne begge de jeg allerede har nevnt. Det er min mening at denne type mål bør være langsiktige og gi føringer for hvordan man skal opptre og jobbe i virksomheten i sin streben mot visjon og misjon.

Verdier

Selskapets verdigrunnlag er av avgjørende viktighet for å bygge den selskapskulturen man ønsker. Selskapets verdier definerer hvem og hvordan man ønsker å være som selskap. Selskapets verdier må leves hver dag av selskapets ledelse, og for å få ønsket effekt må alle viktige beslutninger tas i henhold til selskapets verdier.

Ved å leve opp til egne verdier i det lange løp skaper man tillit i sin relasjon til omverdenen. Man blir pålitelig, og omverdenen vet hva man kan forvente fra selskapet. (Se også min bloggartikkel om verdier og selskapskultur.)

Byggesteinene er på plass, på tide å begynne å jobbe

Når man har definert selskapets visjon, misjon, mål og verdier, har man definert hvorfor og hvordan man gjør det man gjør. Nå skal dette omgjøres til faktisk handling, eller hva man skal gjøre.

Ut fra byggesteinene starter man med å definere strategier, roadmap, organisasjon, prosedyrer og oppgaver. Når disse bygges på tydelig, gjennomtenkt, velformulert og godt forankret visjon, misjon, mål og verdier, vil det skape god mening i organisasjonen. Man får lettere med seg hele organisasjonen til å dra i samme retning mot den felles visjonen og misjonen. Dette kan bli meget kraftfullt for virksomheten og vil være en sterk bidragsyter for å sikre selskapets vekst både i det korte og lange bildet.

Under er en illustrasjon av hvordan alle disse elementene henger sammen.

Fra visjon til handling (misjon)

Posisjon og omdømme

Hvilken posisjon og omdømme et selskap har i markedet er av stor viktighet for selskapets muligheter til å lykkes. Dette er derfor temaer som ofte står høyt på agendaen i selskapers styrer.

Posisjon og omdømme er et resultat av hvorfor, hvordan og hva. Derfor er det viktig også å ha et forhold til hvilken posisjon og hvilket omdømme man ønsker når man definerer visjon, misjon, mål og verdier.

Alt henger sammen med alt!

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss


Petter Quinsgaard's photo

Av: Petter Quinsgaard

Petter Quinsgaard er styreleder i Interimleder. I 2003 grunnla han Abax og var med på å løfte selskapet fra 4 til 400 ansatte. Før det jobbet han 12 år i bilbransjen for Peugeot og BMW. Han er gründer og daglig leder i oppstartselskapet Avara AS. Petter er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har bred erfaring fra ulike stillinger innen produkt, kvalitetssystemer, salg, markedsføring og ledelse.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg

Temaer

Se alle